Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Człuchowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Człuchowie przyjmuje w zakresie zadań statutowych i wynikających z Rozporządzenia MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.199 ze zm.).

W sprawach skarg i wniosków dyrektor poradni przyjmuje w poniedziałki i piątki w godz. 1100 - 1300 .

Pracownicy pedagogiczni przyjmują codziennie w godz. 800 - 1800  zgodnie z tygodniowym harmonogramem pracy ustalonym i ogłoszonym z początkiem roku szkolnego.

Administracja Poradni (sekretariat) pracuje w godzinach 700 – 1500.


UDZIELENIE  DZIECKU  POMOCY  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNO-LOGOPEDYCZNEJ

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o wydanie opinii (informacji) konieczne jest przeprowadzenie w  poradni  badania diagnostycznego (pedagogicznego, psychologicznego lub logopedycznego) na podstawie wniosku o udzielenie pomocy - plik do pobrania w zakładce druki (wnioski, inne/badania, terapie, konsultacje/wniosek na badanie dziecka/ucznia). Do wniosku załączyć należy:

- opinię nauczyciela o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia - plik do pobrania w zakładce druki (wnioski, inne/badania, terapie, konsultacje/wniosek na badanie dziecka/ucznia) lub

- opinię nauczyciela o problemach w  czytaniu i pisaniu u ucznia - plik do pobrania w zakładce druki (wnioski, inne/badania, terapie, konsultacje/wniosek na badanie dziecka/ucznia) lub

- opinię o dziecku (przedszkole) - plik do pobrania w zakładce druki (wnioski, inne/badania, terapie, konsultacje/wniosek na badanie dziecka/ucznia).

Do wniosku ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu należy dołączyć co najmniej dwa sprawdziany ortograficzne ucznia.


Na badania do poradni należy zabrać zeszyt do języka polskiego lub z innych przedmiotów.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku ustala się terminy spotkań z pracownikami pedagogicznymi poradni.

W przypadku niestawienia się na badanie w uzgodnionym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia o tym pracowników poradni, wniosek nie będzie realizowany.


WYDANIE OPINII (INFORMACJI) po przeprowadzonej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej

W celu wydania opinii po przeprowadzonej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej lub innej, należy złożyć w Poradni stosowny dokument - plik do pobrania w zakładce druki (wnioski, inne/badania, terapie, konsultacje/wniosek na badanie dziecka/ucznia, str. 3).

Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż w określone w przepisach, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Poradnia wydaje także informacje o wynikach badań. W celu uzyskania takiej informacji należy złożyć odpowiedni wniosek - plik do pobrania w zakładce druki (wnioski, inne/inne dokumenty).


Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych może być zorganizowana zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni.

Do wniosku o wydanie opinii dołącza się dokumentację określającą:

  1. trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole,

w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia - także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym - DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO - plik do pobrania w zakładce druki (wnioski, inne/zindywidualizowana ścieżka edukacyjna).

  1. w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły - także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole - DRUK OPINII NAUCZYCIELI - plik do pobrania w zakładce druki (wnioski, inne/zindywidualizowana ścieżka edukacyjna).

W przypadku, gdy mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub placówce, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia (§  20 ust.  11) - WNIOSEK DYREKTORA - plik do pobrania w zakładce druki - wniosek dyrektora przedszkola, szkoły, placówki o przeprowadzenie diagnozy ucznia/uczennicy

Aby wydać opinię w tej sprawie konieczna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.


W PORADNI SĄ ORGANIZOWANE I DZIAŁAJĄ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE, wydające orzeczenia o potrzebie:

  • kształcenia specjalnego,
  • nauczania indywidualnego lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zespoły orzekające poradni wydają także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W celu otrzymania stosownego orzeczenia albo opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju należy złożyć w poradni odpowiedni wniosek - plik do pobrania w zakładce druki (Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenia o stanie zdrowia (jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza, określające czas w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły)

DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO z uwagi na:

- kształcenie specjalne/zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - plik do pobrania w zakładce druki (wnioski, inne/zespół orzekający).

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plik do pobrania w zakładce druki (wnioski, inne/zespół orzekający).

- indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne/indywidualne nauczanie - plik do pobrania w zakładce druki (wnioski, inne/zespół orzekający).

Jeżeli brak jest aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych, konieczne jest ich przeprowadzenie. W takim przypadku procedura wydania orzeczenia ulega wydłużeniu.


W CELU ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PORADNI NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE LUB W CELU UDZIELENIA MU INNEJ FORMY POMOCY NALEŻY ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNI WNIOSEK - plik do pobrania w zakładce druki (wnioski, inne/badania, terapie, konsultacje/wniosek o udzielenie pomocy w postaci terapii, porady lub konsultacji).

W przypadku trzykrotnego niestawienia się na zajęciach w uzgodnionym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia o tym pracowników poradni, zajęcia nie będą kontynuowane. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Kroplewska 23-01-2023 09:51:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Kroplewska 23-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Marzena Kroplewska 23-01-2023 10:23:38