Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Człuchowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sposób załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Człuchowie przyjmuje w zakresie zadań statutowych i wynikających z Rozporządzenia MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.199 ze zm.).

W sprawach skarg i wniosków dyrektor poradni przyjmuje w poniedziałki i piątki w godz. 1100 - 1300 .

Pracownicy pedagogiczni przyjmują codziennie w godz. 800 - 1800  zgodnie z tygodniowym harmonogramem pracy ustalonym i ogłoszonym z początkiem roku szkolnego.

Administracja Poradni (sekretariat) pracuje w godzinach 700 – 1500.


UDZIELENIE  DZIECKU  POMOCY  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNO-LOGOPEDYCZNEJ

 

UWAGA:   Przed złożeniem wniosku o wydanie opinii (informacji)  konieczne jest przeprowadzenie w  poradni  badania diagnostycznego na podstawie wniosku o udzielenie pomocy - plik do pobrania  (pedagogicznej, psychologicznej lub logopedycznej). Do wniosku załączyć należy:

- opinię nauczyciela o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia - plik do pobrania lub

- opinię nauczyciela o problemach w  czytaniu i pisaniu - plik do pobrania lub

- opinię o dziecku (przedszkole) - plik do pobrania

Do wniosku ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu należy dołączyć co najmniej dwa sprawdziany ortograficzne ucznia.
Na badania do poradni należy zabrać zeszyt do języka polskiego lub z innych przedmiotów.
Po złożeniu odpowiedniego wniosku ustala się terminy spotkań z pracownikami pedagogicznymi poradni.

W przypadku niestawienia się na badanie w uzgodnionym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia o tym pracowników poradni, wniosek nie będzie realizowany.


WYDANIE OPINII (INFORMACJI) po przeprowadzonej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej

W celu wydania opinii po przeprowadzonej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej należy złożyć w Poradni stosowny wniosek o wydanie opinii - plik do pobrania.

Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż w określone w przepisach, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Poradnia wydaje także informacje o wynikach badań. W celu uzyskania takiej informacji należy złożyć odpowiedni wniosek - plik do pobrania.
 


Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych może być zorganizowana zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni.

Do wniosku o wydanie opinii dołącza się dokumentację określającą:

 1. trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole,
 2. w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia - także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym - DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO - plik do pobrania
 3. w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły - także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole - DRUK OPINII NAUCZYCIELI - plik do pobrania.

W przypadku, gdy mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub placówce, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia (§  20 ust.  11) - WNIOSEK DYREKTORA - plik do pobrania.
 

Aby wydać opinię w tej  sprawie konieczny jest wniosek rodzica/opiekuna prawnego.


 

W PORADNI SĄ ORGANIZOWANE I DZIAŁAJĄ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE, wydające orzeczenia o potrzebie:

 • kształcenia specjalnego,
 • nauczania indywidualnego lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

       

Zespoły orzekające poradni wydają także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W celu otrzymania stosownego orzeczenia albo opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju należy złożyć w poradni odpowiedni WNIOSEK - plik do pobrania.
 

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o stanie zdrowia (jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza, określające czas w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły)

DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO z uwagi na:

- kształcenie specjalne/zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - plik do pobrania,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plik do pobrania,

- indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne/indywidualne nauczanie - plik do pobrania.

Jeżeli brak jest aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych, konieczne jest ich przeprowadzenie. W takim przypadku procedura wydania orzeczenia ulega przedłużeniu.


W CELU ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PORADNI NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE LUB W CELU UDZIELENIA MU INNEJ FORMY POMOCY NALEŻY ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNI WNIOSEK - plik do pobrania.

W przypadku trzykrotnego niestawienia się na zajęciach w uzgodnionym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia o tym pracowników poradni, zajęcia nie będą kontynuowane. 


 

Oświadczenie informacyjne

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. - (art. 13) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka/pełnoletniego ucznia jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Człuchowie, reprezentowana przez dyrektora placówki.
 2. Dane kontaktowe Administratora: 77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 20, tel. 59 83 411 33 lub 533 456 003,
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Poradni. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
 • prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 • korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka są/mogą być: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Człuchowie, organy nadzoru, podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy Poradni, podmioty współpracujące z Poradnią w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z póź. zm., podmioty i organy uprawnione wskazane w przepisach prawa.
 2. Ponadto dane osobowe zawarte we wniosku o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka/pełnoletniego ucznia przetwarzane będą celem prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, o której mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 3. W przypadku, gdy pozyskiwanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, Poradnia jest zobowiązana do ich przetwarzania. Pozyskanie danych osobowych za zgodą jest dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec Pani/Pana dziecka/pełnoletniego ucznia.
 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Okres przechowywania danych osobowych określony jest w przepisach dotyczących archiwizacji obowiązujących w Poradni, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 6. Poradnia gwarantuje Pani/Panu dostęp do swoich danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka. Mają Państwo prawo zwrócić się do Poradni z wnioskiem o otrzymanie informacji, czy placówka przetwarza Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dziecka, w tym m.in. o celu ich przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych, źródle ich pozyskania.
 7. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 8. Mają Państwo prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 9. Mają Państwo prawo usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzi okoliczność zgodna z obowiązującym prawem.
 10. Poradnia nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym na podstawie profilowania.
 11. W sytuacji naruszenia w Poradni zasad gwarantujących ochronę danych osobowych, bądź zaistnienia innych okoliczności świadczących o niedostatecznej ochronie danych, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Falkowska-Warda 22-08-2019 11:01:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Kroplewska 22-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Monika Falkowska-Warda 22-08-2019 13:11:00