Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Człuchowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakres działania

Jesteśmy placówką oświatową udzielającą dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Rodzicom i nauczycielom oferujemy pomoc psychologiczno – pedagogiczną związaną z wychowywaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży. Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne - wymagana jest tylko wcześniejsza rejestracja.

 

Cele Poradni:

 1. udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 2. udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży;
 3. wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Zadania Poradni:

 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Realizacja działań Poradni:

1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w celu:

 • określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • określenia indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży;
 • wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu;
 • wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

 

2. Poradnia udziela pomocy uczniom słabo widzącym i niewidomym, słabo słyszącym i niesłyszącym oraz z autyzmem i ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek z terenu powiatu człuchowskiego.

 

3. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest:

 • wydanie opinii;
 • wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno–wychowawczych, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega na:

 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno –pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 

Powyższa pomoc jest udzielana w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
 • terapii rodziny;
 • grup wsparcia;
 • mediacji;
 • interwencji kryzysowej;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji;
 • wykładów i prelekcji;
 • działalności informacyjno – szkoleniowej.

 

Do zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych należy:

 1. udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
  • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego,
  • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 2. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywanie i realizowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno –wychowawczych;
 3. współpracy w określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
 4. udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 6. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 7. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistów.

 

. Powyższe zadania są realizowane w szczególności w formie:

 • porad i konsultacji;
 • udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
 • warsztatów;
 • grup wsparcia;
 • wykładów i prelekcji;
 • prowadzenia mediacji;
 • interwencji kryzysowej;
 • działalności informacyjno – szkoleniowej;
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 

     Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

 • wynikającym z kierunku realizowanej polityki oświatowej państwa ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
 • wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek w przeprowadzonych ewaluacjach zewnętrznych przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny;
 • realizacji podstaw programowych;
 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
 • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz potrzeb zdiagnozowanych na tej podstawie;
 • innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

 

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

    Poradnia realizuje swoje zadania współdziałając z innymi poradniami, oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom statutowo zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Kroplewska 01-02-2019 11:56:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Falkowska-Warda 01-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Marzena Kroplewska 01-02-2019 14:08:38